รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อังกฤษ | ไทย
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อังกฤษ | ไทย
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อังกฤษ | ไทย
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 อังกฤษ | ไทย
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 อังกฤษ | ไทย
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 อังกฤษ | ไทย
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 อังกฤษ | ไทย
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ไทย
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ไทย
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ไทย
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ไทย
ปี 2560
หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) อังกฤษ | ไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 อังกฤษ | ไทย
รายงานประจำปี 2559 อังกฤษ | ไทย
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ อังกฤษ | ไทย
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น อังกฤษ | ไทย
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น อังกฤษ | ไทย
รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม อังกฤษ | ไทย
แผนที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ อังกฤษ | ไทย
หนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. อังกฤษ | ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. อังกฤษ | ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. อังกฤษ | ไทย
ปี 2559
หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) อังกฤษ | ไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 อังกฤษ | ไทย
รายงานประจำปี 2558 อังกฤษ | ไทย
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ อังกฤษ | ไทย
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น อังกฤษ | ไทย
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น อังกฤษ | ไทย
รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม อังกฤษ | ไทย
แผนที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ อังกฤษ | ไทย
หนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. อังกฤษ | ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. อังกฤษ | ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. อังกฤษ | ไทย
เอกสารฉบับเต็ม ไทย
ปี 2558
หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) อังกฤษ | ไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 อังกฤษ | ไทย
รายงานประจำปี 2557 อังกฤษ | ไทย
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ อังกฤษ | ไทย
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น อังกฤษ | ไทย
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น อังกฤษ | ไทย
รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม อังกฤษ | ไทย
แผนที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ อังกฤษ | ไทย
หนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. อังกฤษ | ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. อังกฤษ | ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. อังกฤษ | ไทย
ปี 2557
หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) อังกฤษ | ไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 อังกฤษ | ไทย
รายงานประจำปี 2556 อังกฤษ | ไทย
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ อังกฤษ | ไทย
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น อังกฤษ | ไทย
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น อังกฤษ | ไทย
รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม อังกฤษ | ไทย
แผนที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ อังกฤษ | ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. อังกฤษ | ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. อังกฤษ | ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. อังกฤษ | ไทย
ปี 2556
หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) อังกฤษ | ไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 อังกฤษ | ไทย
รายงานประจำปี 2555 อังกฤษ | ไทย
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ อังกฤษ | ไทย
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น อังกฤษ | ไทย
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น อังกฤษ | ไทย
รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม อังกฤษ | ไทย
แผนที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ อังกฤษ | ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. อังกฤษ | ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. อังกฤษ | ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. อังกฤษ | ไทย
ปี 2555
หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) อังกฤษ | ไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 อังกฤษ | ไทย
รายงานประจำปี 2554 อังกฤษ | ไทย
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ อังกฤษ | ไทย
ข้อบังคับของบริษัทฯเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น อังกฤษ | ไทย
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น อังกฤษ | ไทย
รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม อังกฤษ | ไทย
แผนที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพงเทพฯ อังกฤษ | ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. อังกฤษ | ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. อังกฤษ | ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. อังกฤษ | ไทย
ปี 2554
หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) อังกฤษ | ไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 อังกฤษ | ไทย
รายงานประจำปี 2553 อังกฤษ | ไทย
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ อังกฤษ | ไทย
ข้อบังคับของบริษัทฯเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น อังกฤษ | ไทย
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น อังกฤษ | ไทย
รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม อังกฤษ | ไทย
แผนที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ อังกฤษ | ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. อังกฤษ | ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. อังกฤษ | ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. อังกฤษ | ไทย
ปี 2553
หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) อังกฤษ | ไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 อังกฤษ | ไทย
รายงานประจำปี 2552 อังกฤษ | ไทย
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ อังกฤษ | ไทย
ข้อบังคับของบริษัทฯเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น อังกฤษ | ไทย
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น อังกฤษ | ไทย
รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม อังกฤษ | ไทย
แผนที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ อังกฤษ | ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. อังกฤษ | ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. อังกฤษ | ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. อังกฤษ | ไทย
ปี 2552
หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) อังกฤษ | ไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 อังกฤษ | ไทย
รายงานประจำปี 2551 อังกฤษ | ไทย
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ อังกฤษ | ไทย
ข้อบังคับของบริษัทฯเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น อังกฤษ | ไทย
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น อังกฤษ | ไทย
แผนที่บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อังกฤษ | ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. อังกฤษ | ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. อังกฤษ | ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. อังกฤษ | ไทย
ปี 2551
หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) อังกฤษ | ไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 อังกฤษ | ไทย
รายงานประจำปี 2550 อังกฤษ | ไทย
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ อังกฤษ | ไทย
ข้อบังคับของบริษัทฯเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น อังกฤษ | ไทย
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น อังกฤษ | ไทย
แผนที่บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อังกฤษ | ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. อังกฤษ | ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. อังกฤษ | ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. อังกฤษ | ไทย
ปี 2550
หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) อังกฤษ | ไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 อังกฤษ | ไทย
รายงานประจำปี 2549 อังกฤษ | ไทย
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ อังกฤษ | ไทย
ข้อบังคับของบริษัทฯเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น อังกฤษ | ไทย
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น อังกฤษ | ไทย
แผนที่บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อังกฤษ | ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. อังกฤษ | ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. อังกฤษ | ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. อังกฤษ | ไทย
ปี 2549
หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) อังกฤษ | ไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 อังกฤษ | ไทย
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ อังกฤษ | ไทย
ข้อบังคับของบริษัทฯเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น อังกฤษ | ไทย
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น อังกฤษ | ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
แผนที่บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด