รางวัล

You are here: รางวัล > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > นักลงทุนสัมพันธ์
40 Years Amata
Amata Banner

SET AWARDS 2006

การเงินธนาคารร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด SET AWARDS 2006 มอบรางวัลบริษัทยอดเยี่ยม คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม แห่ง ธ.ไทยพาณิชย์ คว้า CEO แห่งปี

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร.ทนง พิทยะ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล SET AWARDS 2006 ณ หอประชุมศาตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งวารสารการเงินธนาคาร และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่มีความยอดเยี่ยมด้านผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการให้บริการในด้านต่างๆ รวมทั้งผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนดีเด่น

นายสันติ วิริยะรังสฤษฏ์ บรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร เปิดเผยว่า รางวัล SET AWARDS 2006 แบ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 6 ประเภท รวม 23 รางวัล รางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 3 ประเภท รวม 3 รางวัล รางวัลสำหรับตลาดตราสารหนี้ 2 ประเภท รวม 2 รางวัล รางวัลสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ 2 ประเภท รวม 6 รางวัล รางวัลสำหรับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 1 ประเภท รวม 4 รางวัล และรางวัลสำหรับ CEO 1 รางวัล รวมทั้งสิ้น 39 รางวัล ดังนี้

  1. Best performance awards:รางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานดีเด่นในปี 2548 สำหรับ 8 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยพิจารณารวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสภาพคล่องของหลักทรัพย์ จำนวน 8 รางวัล ดังนี้

  กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ : บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ : บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
  กลุ่มวัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่: บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
  กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ได้แก่ : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
  กลุ่มทรัพยากร ได้แก่ : บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  กลุ่มบริการ ได้แก่ : บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
  กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)