(ดร. วิษณุ เครืองาม)
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี2556 เป็นปีที่ท้าทายของบริษัท บริษัทต้องเผชิญกับภาวะ ปัญหาวุ่นวายทางการเมืองในประเทศไทย ทำให้ยอดขายหดตัวลง อย่างรุนแรง บริษัทมียอดขายเพียง 1 ใน 3 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการป้องกันน้ำท่วม และช่วยเหลือ ชุมชนในจังหวัดชลบุรีซึ่งกระทบผลประกอบการไตรมาส 4

เพื่อลดผลกระทบของความผันผวนของรายได้ซึ่งส่วนใหญ่ เกิดจากการขายที่ดิน บริษัทได้ขยายธุรกิจเพิ่มเติมในธุรกิจผลิต ไฟฟ้าโดยในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเข้าไปถือหุ้น ในโรงไฟฟ้า 2 โรงที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และ 3 โรงที่นิคม อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า ขนาดประมาณ 130 เมกกะวัตต์ต่อโรง

สำหรับในปี 2557 บริษัทมีแผนการดำเนินงานดังนี้

  1. เพิ่มยอดขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง ในประเทศไทย และเวียดนามโดยจะทำการตลาดเชิงรุกเจาะตลาดเป้าหมาย เช่น ญี่ปุ่น จีน นิคมอุตสาหกรรมของอมตะตั้งอยู่บนบริเวณ ที่สะดวกในการเดินทาง และการขนส่งสินค้าทั้งทางอากาศ และทางทะเลซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับธุรกิจส่งออก
  2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ ในต่างประเทศ

ในโอกาสนี้กระผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน พันธมิตร ทางธุรกิจ ลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ที่สนับสนุน ธุรกิจด้วยดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณอย่างยิ่ง ต่อคณะผู้บริหาร พนักงานทุกคนสำหรับความพยายามทุ่มเทในการทำงาน สุดท้ายนี้ กระผมขอให้ทุกคนมั่นใจว่า พวกเราพร้อมยืนหยัดในทุกสถานการณ์ เพื่อนำพาองค์กรสู่ความก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคง