นายวิษณุ เครืองาม
ประธานกรรมการ
ประเภทของกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2550
อายุ 63 ปี
การศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบอร์กเล่ย์ สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบอร์กเล่ย์ สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551
ประสบการณ์การทำงาน
 • ศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • รองนายกรัฐมนตรี
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยทักษิณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สถาบันพระปกเกล้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
 • นายกสภามหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ประธานกรรมการบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาธร จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท โพสต์ พลับบริชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
การเข้าประชุมปี 2556
 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
 • ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี 9 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ข้อมูลอื่นๆ
 • ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา
 • ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
นายเคอิตะ อิชิอิ
รองประธานกรรมการ
ประเภทของกรรมการ
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 เมษายน 2553
อายุ 53 ปี
การศึกษา
 • ปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์ จาก Waseda University, Japan
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
 • Director of ITOCHU Chemical Frontier Corporation, Japan
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท อีโตชู (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท อีโตชู แมนเนจเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซูซูกิ ลิสซิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
การเข้าประชุมปี 2556
 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/6 ครั้ง
 • ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี 9 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ข้อมูลอื่นๆ
 • ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
 • ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
นายวิกรม กรมดิษฐ์
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประเภทของกรรมการ
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 มีนาคม 2533
อายุ 61 ปี
การศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ไต้หวัน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี แอนด์ เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรมดิษฐ์ จำกัด
 • รองประธานบริษัท บี ไอ พี แอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ (เวียดนาม) จำกัด
 • กรรมการบริษัท อมตะ เพาเวอร์ จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ โฮลดิ้ง จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท อมตะ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการบริษัท อมตะ แมนชั่น เซอร์วิส จำกัด
 • กรรมการบริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด
 • ประธานมูลนิธิอมตะ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
การเข้าประชุมปี 2556
 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/6 ครั้ง
 • ประชุมผู้ถือหุ้น 0/1 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 23 ปี 10 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท 215,700,000 (20.22%)
ข้อมูลอื่นๆ
 • ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
 • ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
นายอนุชา สิหนาทกถากุล
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประเภทของกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2550
อายุ 55 ปี
การศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี และการบริหาร Houston Baptist University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) University of Houston, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program (DCP) ปี 2543
 • Fellow Member ปี 2544
 • Director Compensation ปี 2546
 • Non-Executive Director ปี 2547
 • Board Failure and How to Fix it ปี 2547
 • CEO Performance Evaluation ปี 2547
 • Raising the Awareness of Corporate Fraud in Thailand ปี 2548
ประสบการณ์การทำงาน
 • กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการด้านการธนาคาร และสถาบันการเงินวุฒิสภา
 • กรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เดอะมอลล์นครราชสีมา จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (ระยอง) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง)2 จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อมตะวอเตอร์ จำกัด
 • กรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company
 • กรรมการ Amata Asia Ltd.
 • กรรมการ บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดาต้า อิน โมชั่น จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดาต้า เทคโนโลยี่ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท มูนแดนซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท มูนแดนซ์ บิสโทร จำกัด
 • กรรมการ บริษัท แคปปิตัล โฟคัส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท 888 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไร่อาทิตย์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
การเข้าประชุมปี 2556
 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
 • ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี 9 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท 5,534,000 หุ้น (0.52%)
ข้อมูลอื่นๆ
 • ไม่มีคดีความที่ขัดต่อคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
 • ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
นายนพพันธป์ เมืองโคตร
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประเภทของกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 26 กรกฎาคม 2544
อายุ 65 ปี
การศึกษา
 • Diploma, Springfield Township High School, Phila., Pa. (American Field Service Scholarship) พ.ศ. 2509-2510
 • นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2510-2514
 • ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2515
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LL.M. Corporations) New York University (Fulbright and Asia Foundation Scholarships) พ.ศ. 2518-2520
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) 43/2548
ประสบการณ์การทำงาน
 • หัวหน้าฝ่ายกฎหมายบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไอทีเอฟ จำกัด พ.ศ. 2515-2518
 • ทนายความ สำนักงานกฎหมายแชนด์เล่อร์และทองเอก พ.ศ. 2520-2524
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • กรรมการอิสระบริษัท อิออน (ประเทศไทย) จำกัด (เดิม "บริษัท สยาม-จัสโก้ จำกัด")
 • รองประธานกรรมการ บริษัท สหกล อีควิปเมนท์ จำกัด และบริษัท สหกล เอนยิเนีย จำกัด
 • ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท เจริญสิน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
 • กรรมการบริษัท พีเอฟ คอนโทรลส์ กรุ๊ป จำกัด
 • เจ้าของสำนักงานกฎหมาย อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส ลอว์เยอร์ส จำกัด พ.ศ. 2524-ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
การเข้าประชุมปี 2556
 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
 • ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 12 ปี 6 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ข้อมูลอื่นๆ
 • ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
 • ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และรักษาการแทนตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ประเภทของกรรมการ
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 เมษายน 2549
อายุ 53 ปี
การศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะบริหาร (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
 • Director Certification Program (DCP) ปี 2550
 • TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1 ปี 2550
ประสบการณ์การทำงาน
 • ประธานสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
 • ประธานสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งเอเชีย
 • กรรมการ บริษัท ดูแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • ประธาน TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1
 • ได้รับรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช 2552 จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • กรรมการ บริษัท อมตะซิตี้ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
 • กรรมการ Amata Asia Ltd.
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
การเข้าประชุมปี 2556
 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
 • ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี 9 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท 300,000 หุ้น (0.03%) ถือโดยภรรยา
ข้อมูลอื่นๆ
 • ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
 • ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์
กรรมการ / กรรมการบริหาร
ประเภทของกรรมการ
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 กรกฎาคม 2546
อายุ 75 ปี
การศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทกซัส ณ เมือง ออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546
 • Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2548
 • Director Certification Program (DCP) ปี 2549
 • Role of Compensation Committee (RCC) ปี 2550
 • Audit Committee Program (ACP) ปี 2552
ประสบการณ์การทำงาน
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท กันยงอิเลคทริก จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิซั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท พรีซิพาร์ท จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท อมตะวอเตอร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ดี-จิ้ก จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด
 • กรรมการ Amata Asia Ltd.
 • กรรมการ บริษัท ซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซาน มิเกล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
การเข้าประชุมปี 2556
 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
 • ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี 6 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ข้อมูลอื่นๆ
 • ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
 • ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
ประเภทของกรรมการ
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 17 กุมภาพันธ์ 2555
อายุ 74 ปี
การศึกษา
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 35
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549
 • Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2549
 • Director Certificate Program (DCP) ปี 2550
 • Audit Committee Program (ACP) ปี 2550
ประสบการณ์การทำงาน
 • รองผู้ว่าการรถไฟ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
การเข้าประชุมปี 2556
 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
 • ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 10 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ข้อมูลอื่นๆ
 • ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
 • ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
ประเภทของกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 ธันวาคม 2542
อายุ 65 ปี
การศึกษา
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Doctor of Engineering (D. Eng.) ปี พ.ศ. 2523 ; Asian Institute of Technology (AIT) (King's Scholarship (Thailand)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Engineering (M. Eng.) ปี พ.ศ. 2516 ; Asian Institute of Technology (AIT) (British Government Scholarship)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี Bachelor of Engineering (B. Eng.) ปี พ.ศ. 2514 ; University of Tasmania (Australia) (Colombo Plan Scholarship)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
 • 9 ปี ในฐานะผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 3 ปี ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่สนามบินสุวรรณภูมิ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการ บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ Dawei Development Company Limited
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
การเข้าประชุมปี 2556
 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
 • ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 14 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ข้อมูลอื่นๆ
 • ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
 • ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา