ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 อังกฤษ | ไทย
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 อังกฤษ | ไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อังกฤษ | ไทย
ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น อังกฤษ | ไทย
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น อังกฤษ | ไทย
รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุมแทนได้ อังกฤษ | ไทย
แผนที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ อังกฤษ | ไทย
หนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. อังกฤษ | ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. อังกฤษ | ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. อังกฤษ | ไทย