ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

You are here: ข้อมูลสำคัญทางการเงิน > ข้อมูลทางการเงิน > นักลงทุนสัมพันธ์
40 Years Amata
Amata Banner
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
2558 2557 2556 2555 2554*
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้รวม 6,237.71 7,630.09 7,506.08 6,089.97 3,923.54
รายได้จากการขาย 5,115.42 7,394.80 7,164.25 5,612.91 3,647.94
กำไรขั้นต้น 2,291.05 3,827.37 3,436.79 2,817.60 1,759.62
กำไรสุทธิ (ก่อนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) 1,216.02 2,223.97 1,515.58 1,501.21 900.51
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 25,451.40 22,136.79 22,203.24 21,014.09 17,823.19
หนี้สินรวม 11,950.88 9,921.72 12,011.74 12,107.87 10,360.55
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 13,500.52 12,215.07 10,191.50 8,906.22 7,462.64
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 11,170.07 10,114.36 8,317.96 7,376.10 6,405.03
กำไรต่อหุ้นและการจ่ายปันผล (มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.14 2.08 1.42 1.41 0.84
การจ่ายปันผล (ล้านบาท) 768.20 480.13 586.82 693.43 160.05
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 19.49 29.15 20.19 24.65 22.95
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 11.43 24.13 19.31 21.79 15.20
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 5.11 10.03 7.01 7.73 5.59
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) 0.89 0.81 1.18 1.36 1.39
* นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1 ของงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556
 
ผลการดำเนินงานของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
2558 2557 2556 2555 2554*
จำนวนพื้นที่ที่ทำสัญญาขายในระหว่างปี (ไร่)
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 123 7 354 1,018 599
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 127 157 655 1,829 967
เขตอุตสาหกรรมระยองไทย-จีน 253 165 119 488 -
นิคมอุตสาหกรรมอมตะเวียดนาม 114 39 76 9 108
รวมทั้งสิ้น 617 367 1,204 3,344 1,674