ข้อมูลสำคัญทางการเงิน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
2559 2558 2557 2556 2555
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้รวม 4,732.69 6,237.71 7,630.09 7,506.08 6,089.97
รายได้จากการดำเนินงาน 4,426.51 5,115.42 7,394.80 7,164.25 5,612.91
กำไรขั้นต้น 2,356.78 2,291.05 3,827.37 3,436.79 2,817.60
กำไรสุทธิ (ก่อนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) 1,198.27 1,216.02 2,223.97 1,515.58 1,501.21
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 26,595.70 25,451.40 22,136.79 22,203.24 21,014.09
หนี้สินรวม 12,355.54 11,950.88 9,921.72 12,011.74 12,107.87
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 14,240.15 13,500.52 12,215.07 10,191.50 8,906.22
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 11,947.63 11,170.07 10,114.36 8,317.96 7,376.10
กำไรต่อหุ้นและการจ่ายปันผล (มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.12 1.14 2.08 1.42 1.41
การจ่ายปันผล (ล้านบาท) 416.12 768.20 480.13 586.82 693.43
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 25.32 19.49 29.15 20.19 24.65
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 10.37 11.43 24.13 19.31 21.79
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 7.41 10.90 14.75 12.20 11.97
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) 1.03 1.07 0.98 1.44 1.64
* นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1 ของงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556
 
ผลการดำเนินงานของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
2559 2558 2557 2556 2555
จำนวนพื้นที่ที่ทำสัญญาขายในระหว่างปี (ไร่)
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 189 123 7 354 1,018
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 44 127 156 655 1,829
เขตอุตสาหกรรมระยองไทย-จีน 331 253 165 119 488
นิคมอุตสาหกรรมอมตะเวียดนาม 74 114 39 76 9
รวมทั้งสิ้น 638 617 367 1,204 3,344