งบการเงิน

You are here: งบการเงิน > ข้อมูลทางการเงิน > นักลงทุนสัมพันธ์
40 Years Amata
Amata Banner

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560


(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 868,412 1,757,650
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงิน 14,117 346,484
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 451,507 365,120
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - -
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 9,401,705 7,642,074
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  92,267 106,841
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 10,828,008 10,218,169
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - -
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,881,617 2,572,807
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย - -
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 4,199,392 4,104,099
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 958,891 1,022,402
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน 161,905 107,145
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ที่ดิน 2,470,711 3,219,309
ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต 4,957,938 5,169,020
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,122 9,720
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 216,087 173,031
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 15,847,663 16,377,533
รวมสินทรัพย์ 26,675,671 26,595,702
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 776,215 1,880,807
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 412,675 446,165
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 150,000 100,000
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,694,050 2,124,183
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้ารับจากลูกค้า 717,709 820,275
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 59,490 121,917
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย 331,338 334,634
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  47,455 34,642
รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,188,932 5,862,623
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4,455,453 2,645,348
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้ารับจากลูกค้าระยะยาว 177,354 195,663
รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า 3,093,729 3,152,927
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 299,742 315,603
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 218,837 183,382
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  8,245,115 6,492,923
รวมหนี้สิน 12,434,047 12,355,546
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,067,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,067,000 1,067,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 1,067,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,067,000 1,067,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 173,600 173,600
กำไรสะสม
   จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 106,700 106,700
   ยังไม่ได้จัดสรร 10,126,860 9,940,279
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 523,415 660,055
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 11,997,575 11,947,634
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 2,244,049 2,292,522
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,241,624 14,240,156
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 26,675,671 26,595,702


งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม
2560 2559
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 623,385 501,313
รายได้ค่าสาธารณูปโภค 872,524 851,241
รายได้จากการให้เช่า 300,154 255,682
รายได้จากการให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน - 57,517
รายได้เงินปันผล - -
ดอกเบี้ยรับ 9,327 18,711
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 42,224 -
รายได้อื่น 34,768 24,474
รวมรายได้ 1,882,382 1,708,938
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 238,327 171,567
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค 609,204 575,277
ต้นทุนจากการให้เช่า 99,722 101,532
ค่าใช้จ่ายในการขาย 85,735 75,300
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 338,088 355,525
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 62,035 3,994
รวมค่าใช้จ่าย 1,433,111 1,283,195
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 449,271 425,743
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 331,570 155,177
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 780,841 580,920
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (108,090) (139,550)
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 672,751 441,370
ภาษีเงินได้ (76,305) (93,418)
กำไรสำหรับงวด 596,446 347,952
การแบ่งปันกำไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 506,673 272,082
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 89,773 75,870
596,446 347,952
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.47 0.25


รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากการสอบทานของข้าพเจ้า

ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่อง การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสำคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน

ข้อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ 18 เกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกเรียกชำระค่าเช่าที่ดินเพิ่มเติมของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในต่างประเทศ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีดังกล่าวนี้แต่อย่างใด

สุพรรณี ตริยานันทกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดงบการเงินฉบับสมบูรณ์