ธุรกิจหลักของ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของอมตะ คือ การพัฒนาที่ดิน พร้อมระบบสาธารณูปโภค ที่จำเป็นตามมาตรฐานและระเบียบของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และให้ความสำคัญต่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์แบบ โดยเน้นการบริการแก่ลูกค้าในนิคมฯ ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นหลัก ธุรกิจของอมตะแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มสาธารณูปโภค กลุ่มให้บริการ และอื่นๆบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ประเภทของกิจการ : พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 6 มีนาคม 2532
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0107537002761
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 1,067,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
สำนักงานใหญ่ : 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : (02) 792 0000
โทรสาร : (02) 318 1096
โฮมเพจ : www.amata.com
อีเมล์ : viboon@amata.com
ผู้บริหาร : นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด)
สำนักงานโครงการ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : (038) 939 007
โทรสาร : (038) 939 000
อีเมล์ : tsutsui@amata.com
ผู้บริหาร : นายยาซูโอะ ซูซุย (ผู้จัดการการตลาด)

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นอย่างน้อย 10%

1. บริษัท อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ประเภทของกิจการ : ขายและให้เช่าอพาร์ทเมนท์ขนาด 198 ห้อง ในนิคมฯ อมตะนคร
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 15 มิถุนายน 2533
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105533068758
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 68,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 43.49%
สำนักงานใหญ่ : นิคมอุสาหกรรมอมตะนคร 700/1000 หมู่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : (038) 213 331-35
โทรสาร : (038) 213 143
อีเมล์ : amatamansion@yahoo.com
ผู้บริหาร : นายก้องเดช สงวนสัตย์ (รองผู้จัดการทั่วไป)

2. บริษัท อมตะ แมนชั่นเซอร์วิส จำกัด
ประเภทของกิจการ : บริหารและดำเนินกิจการร้านอาหารไทยกรีนกราสและบริการจัดเลี้ยง
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 15 พฤศจิกายน 2534
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105534108753
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 12.66%
สำนักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/1001 หมู่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : (038) 213 331-35
โทรสาร : (038) 213 143
อีเมล์ : amatamansion@yahoo.com
ผู้บริหาร : นายก้องเดช สงวนสัตย์ (รองผู้จัดการทั่วไป)

3. Amata (Vietnam) Joint Stock Company
ประเภทของกิจการ : การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ศูนย์พาณิชยกรรมและที่พักอาศัย
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 31 ธันวาคม 2537
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 1100/ GP และ 472033000132
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 20,400,000 เหรียญสหรัฐฯ
สัดส่วนการถือหุ้นโดย บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 61.83%
สำนักงานใหญ่ : Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam
โทรศัพท์ : (84) 61-3991-007
โทรสาร : (84) 61-3891-251
อีเมล์ : amata@amata.com.vn
ผู้บริหาร : นางสมหะทัย พานิชชีวะ (กรรมการผู้จัดการ)

4. บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด
ประเภทของกิจการ : การผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 2 มีนาคม 2538
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105538027863
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 17,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
เรียกชำระเต็ม จำนวน 15,00,000 หุ้น, เรียกชำระในอัตรา 72.50 บาท
จำนวน 2,000,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นโดย บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 13.77%
สำนักงานใหญ่ : 88 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : (02) 379 4246, 710 3400
โทรสาร : (02) 379 4245
อีเมล์ : preeyanart.s@amatabgrimmpower.com
ผู้บริหาร : นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

5. บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด
ประเภทของกิจการ : พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 5 มิถุนายน 2538
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105538066591
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 4,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 83.67%
สำนักงานใหญ่ : 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : (02) 792 0000
โทรสาร : (02) 318 1096
สำนักงานโครงการ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 7 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ที่ตั้งโครงการ : ทางหลวง 331 กม. 94 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : (038) 497 007
โทรสาร : (038) 497 000
อีเมล์ : viboon@amata.com
ผู้บริหาร : นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ (กรรมการ)

6. Amata Power (Bien Hoa) Ltd.
ประเภทของกิจการ : การผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 29 มิถุนายน 2539
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 1618/GP
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : จดทะเบียน: 5,500,000 เหรียญสหรัฐฯ เรียกชำระ: 2,000,000 เหรียญสหรัฐฯ
สัดส่วนการถือหุ้นโดย บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 14.44%
สำนักงานใหญ่ : Amata Industrial Park, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam
โทรศัพท์ : (84) 613 936 938
โทรสาร : (84) 613 936 445
อีเมล์ : jan.tenner@amatabgrimpower.com, hoangapbh@hcm.vnn.vn
ผู้บริหาร : Mr. Jan Markus Tenner (President), Mr. Tran Hoang (Vice President)

7. บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด
ประเภทของกิจการ : ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรม บริโภค และอุปโภค
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 5 มีนาคม 2542
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105542016421
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 100%
สำนักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/2 หมู่1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : (038) 939 007
โทรสาร : (038) 939 001
อีเมล์ : chuchat@amata.com
ผู้บริหาร : นายชูชาติ สายถิ่น (กรรมการผู้จัดการ)

8. บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
ประเภทของกิจการ : จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 27 พฤศจิกายน 2544
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105544114560
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 20%
สำนักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/2 หมู่1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : (038) 214199, 458601-2
โทรสาร : (038) 214 255
อีเมล์ : sales@amatangd.com
ผู้บริหาร : นายพัฒนะ น้อมจิตเจียม (ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม)

9. บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
ประเภทของกิจการ : ให้บริการดูแลพื้นที่ส่วนกลาง
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 29 พฤศจิกายน 2545
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0205545012590
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 91%
สำนักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/2 หมู่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : (038) 939 007
โทรสาร : (038) 939 001
อีเมล์ : aukkares@amata.com
ผู้บริหาร : นายอัครเรศร์ ชูช่วย (กรรมการผู้จัดการ)

10. บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด
ประเภทของกิจการ : บริการให้เช่าอาคารโรงงานสำเร็จรูป
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 15 ธันวาคม 2547
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0205547025176
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 49%
สำนักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700 หมู่1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : (038) 213 007
โทรสาร : (038) 457 000
อีเมล์ : janjira@amata.com
ผู้บริหาร : นางสาวจันจิรา แย้มยิ้ม (กรรมการผู้จัดการ)

11. บริษัท เวีย โลจิสติกส์ จำกัด
ประเภทของกิจการ : ให้บริการคลังสินค้า และขนส่งสินค้า
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 27 ธันวาคม 2547
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0205547025907
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 1,714,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 83 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 21%
สำนักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/616 หมู่ 4 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทรศัพท์ : (038) 210 228-230
โทรสาร : (038) 210 245
อีเมล์ : Takeshi-nohara.nf@vantec-gl.com
ผู้บริหาร : นายทาเคชิ โนฮาร่า (กรรมการผู้จัดการ)

12. Amata Asia Ltd.
ประเภทของกิจการ : โฮลดิ้ง
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 28 พฤษภาคม 2551
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 1242011
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญฮ่องกง
สัดส่วนการถือหุ้นโดย บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 100%
สำนักงานใหญ่ : 16th-19th Floor, Prince’s Building, 10 Chater Road, Central, Hong Kong
โทรศัพท์ : (02) 792 0000
โทรสาร : (02) 318 1096
อีเมล์ : somhatai@amata.com
ผู้บริหาร : นางสมหะทัย พานิชชีวะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

13. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด
ประเภทของกิจการ : การผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 12 มกราคม 2553
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105553004461
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 14,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 18.26%
สำนักงานใหญ่ : 88 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : (02) 379 4246, 710 3400
โทรสาร : (02) 379 4245
อีเมล์ : preeyanart.s@amatabgrimmpower.com
ผู้บริหาร : นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

14. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด
ประเภทของกิจการ : การผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 9 กันยายน 2539
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105539100131
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 12,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 15.23%
สำนักงานใหญ่ : 88 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : (02) 379 4246, 710 3400
โทรสาร : (02) 379 4245
อีเมล์ : preeyanart.s@amatabgrimmpower.com
ผู้บริหาร : นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

15. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด
ประเภทของกิจการ : การผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 12 มกราคม 2553
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105553004488
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 12,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 15.23%
สำนักงานใหญ่ : 88 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : (02) 379 4246, 710 3400
โทรสาร : (02) 379 4245
อีเมล์ : preeyanart.s@amatabgrimmpower.com
ผู้บริหาร : นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

16. บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จำกัด
ประเภทของกิจการ : พัฒนานิคมเพื่อขายที่ดิน หรือ ให้เช่าโรงงานสำเร็จรูปแก่นักลงทุนจากจีนแผ่นดินใหญ่
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 20 มีนาคม 2555
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105555043502
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
เรียกชำระแล้วหุ้นละ 50 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 46.10%
สำนักงานใหญ่ : 126/33 อาคารไทยศรี ชั้น 9 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 02-439-0915/7
โทรสาร : 02-439-0921
อีเมล์ : qun.yue@holley.cn, marketing@sinothaizone.com
ผู้บริหาร : คุณจารุณี ศิริทาวรจันทร์ (ผู้จัดการโครงการ)

17. บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)
ประเภทของกิจการ : Holding Company
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 30 สิงหาคม 2555
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0107555000325
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 920,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว: 768,630,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นโดย บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 88.33%
สำนักงานใหญ่ : 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 02-792-0000
โทรสาร : 02-318-1096
อีเมล์ : somhatai@amata.com
ผู้บริหาร : นางสมหะทัย พานิชชีวะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

18. บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด
ประเภทของกิจการ : การผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 26 สิงหาคม 2553
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105553104431
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 1,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 27%
สำนักงานใหญ่ : 88 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : (02) 379 4246, 710 3400
โทรสาร : (02) 379 4245
อีเมล์ : preeyanart.s@amatabgrimmpower.com
ผู้บริหาร : นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

19. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด
ประเภทของกิจการ : การผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 26 สิงหาคม 2553
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105553104423
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 1,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 27%
สำนักงานใหญ่ : 88 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : (02) 379 4246, 710 3400
โทรสาร : (02) 379 4245
อีเมล์ : preeyanart.s@amatabgrimmpower.com
ผู้บริหาร : นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

20. บริษัท สตราทีจิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แอดวานสท์ โลจิสทิคส์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทของกิจการ : โลจิสทิคส์
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 11 เมษายน 2556
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105556063680
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 5,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ 540 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 22.75%
สำนักงานใหญ่ : 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : (02) 670-0391/3
โทรสาร : (02) 670-0390
อีเมล์ : nishimura@seal-japan.co.th
ผู้บริหาร : นายฮิโรโอะ นิชิมูระ

21. Amata Global Pte. Ltd.
ประเภทของกิจการ : โฮลดิ้ง
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 14 พฤศจิกายน 2556
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0107555000325
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 15,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 เหรียญสิงค์โปร์
สัดส่วนการถือหุ้นโดย บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 100%
สำนักงานใหญ่ : 50 ราฟเฟิล เพลส, #06-00, สิงค์โปร์ แลนด์ เทาเวอร์, สิงค์โปร์ (048623)
โทรศัพท์ : 086-112-0007
โทรสาร : -
อีเมล์ : Steven.siew@amata.com
ผู้บริหาร : นายโค ชิว ชวน