คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

You are here: คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ > ข้อมูลทางการเงิน > นักลงทุนสัมพันธ์
40 Years Amata
Amata Banner
2560 PDF
•  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2560 ดาวน์โหลด
•  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2560 ดาวน์โหลด
•  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2560 ดาวน์โหลด
2559 PDF
•  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
•  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2559 ดาวน์โหลด
•  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2559 ดาวน์โหลด
•  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2559 ดาวน์โหลด
2558 PDF
•  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
•  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2558 ดาวน์โหลด
•  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2558 ดาวน์โหลด
•  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2558 ดาวน์โหลด
2557 PDF
•  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
•  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2557 ดาวน์โหลด