2561 PDF
•  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2561 ดาวน์โหลด
•  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2561 ดาวน์โหลด
•  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
2560 PDF
•  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
•  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2560 ดาวน์โหลด
•  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2560 ดาวน์โหลด
•  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2560 ดาวน์โหลด
2559 PDF
•  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
•  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2559 ดาวน์โหลด
•  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2559 ดาวน์โหลด
•  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2559 ดาวน์โหลด
2558 PDF
•  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
•  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2558 ดาวน์โหลด
•  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2558 ดาวน์โหลด
•  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2558 ดาวน์โหลด
2557 PDF
•  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
•  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2557 ดาวน์โหลด