ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550  |  2549  |  2548  |  254702 มี.ค. 2561
แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยง(แก้ไข)
28 ก.พ. 2561
เงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
28 ก.พ. 2561
แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยง
28 ก.พ. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
28 ก.พ. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 ก.พ. 2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
28 ก.พ. 2561
เงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
28 ก.พ. 2561
การเพิ่มทุนใน Amata City Longthanh Joint Stock Company
28 ก.พ. 2561
แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจสำหรับโรงงานอัจฉริยะ
28 ก.พ. 2561
แจ้งการเพิ่มทุนในบริษัท อมตะ อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
18 ธ.ค. 2560
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2560
14 ธ.ค. 2560
การเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
30 พ.ย. 2560
แจ้งประธานคณะกรรมการบริษัทถึงแก่อนิจกรรม
14 พ.ย. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
14 พ.ย. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พ.ย. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
14 พ.ย. 2560
การขายหุ้นของ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (บริษัทย่อย)
14 พ.ย. 2560
แจ้งการเพิ่มทุนและเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท อมตะอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
14 พ.ย. 2560
แจ้งการเปลี่ยนโลโก้
20 ต.ค. 2560
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2560