ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

You are here: ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ > ห้องข่าว > นักลงทุนสัมพันธ์
40 Years Amata
Amata Banner
ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550  |  2549  |  2548  |  254714 ธ.ค. 2560
การเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
30 พ.ย. 2560
แจ้งประธานคณะกรรมการบริษัทถึงแก่อนิจกรรม
14 พ.ย. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
14 พ.ย. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พ.ย. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
14 พ.ย. 2560
การขายหุ้นของ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (บริษัทย่อย)
14 พ.ย. 2560
แจ้งการเพิ่มทุนและเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท อมตะอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
14 พ.ย. 2560
แจ้งการเปลี่ยนโลโก้
20 ต.ค. 2560
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2560
18 ก.ย. 2560
การจัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
06 ก.ย. 2560
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
11 ส.ค. 2560
เพิ่มทุนใน AMATA Township Long Thanh Joint Stock Company
11 ส.ค. 2560
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
11 ส.ค. 2560
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11 ส.ค. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
11 ส.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
03 ส.ค. 2560
การจัดทำคำบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเวบไซด์ของบริษัท
21 ก.ค. 2560
รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 ปี 2560 และกำหนดวาระประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี2560
20 มิ.ย. 2560
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2560