ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

You are here: ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > นักลงทุนสัมพันธ์
40 Years Amata
Amata Banner

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น %
การถือหุ้น
1 นายวิกรม กรมดิษฐ์ 191,345,900 17.93
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 81,154,947 7.61
3 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 39,254,757 3.68
4 นายวิฑูรย์ กรมดิษฐ์ 34,889,970 3.27
5 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS 34,373,900 3.22
6 CHASE NOMINEES LIMITED 34,204,400 3.21
7 นายภาวัส จึงทรัพย์ไพศาล 31,500,000 2.95
8 บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 25,000,000 2.34
9 นายวิทิต พงศ์พิโรดม 22,000,100 2.06
10 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 20,168,600 1.89