ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

You are here: ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > นักลงทุนสัมพันธ์
40 Years Amata
Amata Banner

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น %
การถือหุ้น
1 นายวิกรม กรมดิษฐ์ 191,345,900 17.93
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 86,996,914 8.15
3 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 41,156,757 3.86
4 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS 37,838,500 3.55
5 CHASE NOMINEES LIMITED 35,286,400 3.31
6 นายวิฑูรย์ กรมดิษฐ์ 34,852,770 3.27
7 นายภาวัส จึงทรัพย์ไพศาล 31,200,000 2.92
8 บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 25,000,000 2.34
9 นายวิทิต พงศ์พิโรดม 21,500,100 2.02
10 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 20,168,600 1.89