ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น %
การถือหุ้น
1 นายวิกรม กรมดิษฐ์ 191,345,900 17.93
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 81,404,890 7.63
3 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS 42,806,300 4.01
4 นายวิฑูรย์ กรมดิษฐ์ 34,556,470 3.24
5 นายภาวัส จึงทรัพย์ไพศาล 33,500,000 3.14
6 CHASE NOMINEES LIMITED 29,565,000 2.77
7 บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 25,000,000 2.34
8 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 21,518,400 2.02
9 นายชวลิต ยอดมณี 18,160,000 1.70
10 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 17,684,000 1.66