การแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น

You are here: การแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > นักลงทุนสัมพันธ์
40 Years Amata
Amata Banner

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประธานคณะกรรมการ

อีเมล์: surin.p@amata.com

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อีเมล์: anucha.s@amata.com

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อีเมล์: vikrom.k@amata.com

เลขานุการบริษัท

อีเมล์: cs@amata.com